lære 1.jpg

Nogle af de helt centrale elementer i den styrkede pædagogiske læreplan er for Brylle Private Børnehave det "nye" brede holistiske læringssyn, med fokus på at børn udvikles, lære og dannes både kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt ud fra en tese om: Det at være et legende barn har en kæmpe værdi i sig selv. Vi arbejder altid med en grundlæggende anerkendelse af, at børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i det pædagogiske udviklingsarbejde. Arbejdet med den pædagogiske læreplan er ikke afgrænset til en særlig aktivitet to, men en konstant integreret del af hele børnehavens hverdag. Vi i Brylle Private Børnehave ser potentialer for pædagogik og udvikling i alle typer af situationer: Alt fra bleskiftet og madpakker til leg og udflugter, indeholder muligheder for vigtig udvikling af kompetencer for barnet, såfremt barnets nysgerrighed og vedholdenhed støttes anerkendende. Hver måned evaluerer vi fælles skriftligt den forgangene måneds aktiviteter, samt de konkrete børn/børnefælleskaber. Dette gør vi for at sikre en konstant pædagogisk refleksion over egen praksis og for at fejre den udvikling det enkle barn har opnået.

Konkret vælger vi hver måned et fælles hovedtema fra den ydre røde cirkel i læringsblomsten ovenfor. Personalet laver herefter aktiviteter til hver basisgruppe, som er aldersopdelt. Månedens tema, personalets aktiviteter samt refleksioner over sidste måneds tema kommunikeres ud sammen med andet relevant information til forældrene i et månedsbrev. Dette styrker et fælles udviklingsarbejde og et fælles sprog for barnet i både børnehaven og hjemmet. Aktiviteterne er relateret til månedens fælles læreplanstema og indeholder et særligt fokus på en af værdierne fra den blå indercirkel i læringsblomsten ovenfor. I Brylle Private Børnehave har arbejdet med, hvordan vi definerer og konstant inddrager de inderste punkter fra blomsten som et fælles pædagogiske grundlag for vores arbejde igennem hele dagen. Dette pædagogiske grundlag ses nedenfor. 

Det Pædagogisk grundlag i Brylle private Børnehave:

Børnesyn: At være barn har værdi i sig selv. Vi tager udgangspunkt i et børnesyn, hvor børn ikke alene skal forberedes på at blive voksne, men skal have et godt børneliv, hvor der er tid og ro til at være barn. Børn opfattes som kompetente og som aktive medskabere af egen læring og udvikling inden for rammer, som personalet er ansvarlige for.

Dannelse og børneperspektiv: Børn skal høres og tages alvorligt. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformningen af dagligdagen og aktiviteterne. Med dannelse menes en dybere læring, hvor barnet forankrer værdier og viden som understøtter barnet i at udvikle sig hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske

Leg: Har en værdi i sig selv! Leg er grundlæggende for børns sociale og personlige udvikling. Legen fremmer bl.a. børns fantasi, fordybelse, empati, nysgerrighed samt demokratisk dannelse. Vi skal opfordre til leg og sikre der er rum og tid til legen, med særlig fokus på at hjælpe børn som ikke er i gode legerelationer.

Læring: Børns læring i dagtilbud skal forstås bredt. Arbejdet med læring i dagtilbud handler om at understøtte børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling. Det indebærer bl.a. at stimulere børnenes nysgerrighed, gåpåmod, selvværd, sprog og motorik. Læring understøttes, ved at vi følger børnenes undren, nysgerrighed og spontane interesse. Vi støtter anerkende barnets vedholdenhed når en aktivitet er lidt svær eller udenfor barnets nuværende interesse.

Børnefællesskaber: Børn leger, lærer og dannes i børnefællesskaber, deres relationer til hinanden er afgørende. Vi skaber rammerne for, at alle børn med deres forskellige forudsætninger deltager og oplever sig som en vigtig del af det store og mindre børnefællesskaberne.

Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen: Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges gennem hele dagen, vi arbejder bevidst med både leg, spontane og planlagte aktiviteter og rutiner, så børnenes trivsel og udvikling er i fokus i alle situationer.

Forældresamarbejde: Forældresamarbejdet udvikles via en løbende dialog om, hvordan personale og forældre i fællesskab bedst understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samarbejdet skal være ligeværdigt med respekt for familiers forskelligheder. I Børnehaven er en stor tavle med ugens skema, vi skriver månedsbreve og tilbyder årlige forældresamtaler, eller efter behov, omhandlende barnets udvikling.

Børn i udsatte positioner: Vi har et særligt fokus på at skabe ekstra nærvær for børn i udsatte positioner. Vi ser nærvær og omsorg som nøglen til fortsat at kunne understøtte læring, udvikling, trivsel og dannelse hos børn i udsatte positioner. Med børn i udsatte positioner menes der bl.a. børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, men udsathed er lige så ofte et dynamisk fænomen. Alle børn kan opleve at være udsat for en periode pga. fx miljøændringer i børnehaven eller hjemme.  

Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til dagpleje eller skole: Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så børnene oplever sammenhæng i overgangen fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Børnenes nysgerrighed for de nye forandringer stimuleres og børnene støttes i fx at fordybe sig og være vedholdende i nye aktiviteter. Børnehavens arbejde med børnenes trivsel, deltagelse i børnefællesskaber og evner til at danne relationer er en vigtig del af arbejdet med at skabe sammenhæng fra dagplejen og til skole. Læs mere om samarbejdet med andre institutioner, dagplejer og skoler nedenfor.

Samarbejde med andre institutioner, dagplejer og skoler

Vi sætter i Brylle Private Børnehave stor pris på det rigtigt givende samarbejde og fællesskab vi har med både de kommunale samt private dagplejere i Brylle og omegn. Vi får ofte besøg af områdets dagplejer, derved stifter de kommende børnehavebørn bekendtskab med både omgivelserne og personalet. .

 

Vi har ligeledes et et godt samarbejde med den kommunale institution Agerholm. Vi samarbejde bl.a. ift. vores kommende skolebørn, som sammen forbereder sig til at blive en fælles klasse. Ofte får vi ligeledes børn i børnehaven som tilhøre andre skoledistrikter, her levere vi en lige så god overlevering til den nye skole.

 

Pædagogisk grundlag samt læreplaner